LE RÊVE DU PETIT PRINCE
ënnerstëtzt
ASSOCIATION THÉRAPIE ÉQUESTRE

Zanter laange Jore schonn ënnerstëtzt Le Rêve du Petit Prince asbl reegelméisseg d’AssociationThérapie Equestre (A.T.E.) duerch d’Iwwerhuele vum kompletten Ënnerhalt vun engemTherapiepäerd, an duerch de Finanzement vun dréngend néidegem Therapiematerial. Zousätzlechbezillt si all Joer d’Behandlung bei der A.T.E. vu Kanner, deenen hir Famillen net déi finanziellMéiglechkeeten dozou hunn.Duerch e signifikativen Don, deen den 01.12.2022 um…

[ + ]